pdfVis/download som pdf

DAU's historie i uddrag 1949-1952

 

Uddrag af materiale fra protokoller og referater fra 1949 til 1952
Indsamlet af Ole G. Nielsen, Ølstykke Akvarieforening

 

Uddrag fra forhandlingsprotokolen 1949 – 1952.

 

24. april 1949 afholdes fællesudvalgsmøde (uddrag) på ”Den gamle kro” i Fredericia.

Tilstede var bestyrelsen minus formanden som var ude og rejse, samt repræsentanter fra Vejle, Kolding, Limia, Lyngby, Middelfart, Sønderborg, Roskilde samt Pristella Odense. I kraft af, at formanden ikke var til stede, aflagde Engelhardt Lind årsberetning:

Unionen havde besværligheder med at fremskaffe foredragsholdere. Det samme gjorde sig gældende for KA, når foredragene skulle afholdes gratis. Lind foreslog at man benyttede artikler i Akvariebladet som udgangs punkt for et foredrag. Unionen giver i øvrigt foreningerne et tilskud til afholdelse af foredragsaftener.

Lind omtalte indkøbet af den nye pumpe, men mente at forhandleren havde grebet sagen forkert an, idet han også havde henvendt sig til KA og andre foreninger med tilbuddet. Sagen havde løst sig selv, idet fabrikanten havde betinget sig, at man skulle garantere et salg på 200 stk.

Rudkøbing havde henvendt sig om dannelse af en fælles forening sammen med stuekultur. De havde fået besked om, at DAU kun optog selvstændige akvarieforeninger.

Lind omtalte bladsamarbejdet med J.A.U. DAU havde gjort alt for at få dette op at køre. På møde med J.A.U. repræsentant underskrev denne overenskomsten, men den blev forkastet på J.A.U.’s næste bestyrelsesmøde Ved et mindre møde mellem S.U. Madsen og J.A.U. om det økonomiske mellemværende vedr. indlæg i bladet, kom J.A.U. med et nyt forslag til overenskomst, som J.A.U. opfattede som endelig overenskomst, hvilket unionen ikke kunne godkende, idet S.U. Madsen ikke havde mandat til at afslutte på unionens vegne. Arbejdet havde været en skuffelse, idet Trøst Jørgensen ikke havde vist sig at være samarbejdsvillig, ligesom han ikke besvarede henvendelser fra unionen. Efter en længere debat blev det aftalt, at alt regnskab skulle være afsluttet den 31/3, hvorefter dér skulle afregnes kvartalsvis. Dette blev ikke overholdt, idet der kun blev fremsendt et a´conto beløb. Unionen havde herefter indhentet tilbud i København, hvorefter bladet kunne fremstilles 40 kr. billigere pr.nr.

Da J.A.U. stillede som betingelse, at Trøst Jørgensen skulle være redaktør, blev samarbejdet afbrudt. Det var i øvrigt Lind’s opfattelse, at afbrydelsen af samarbejdet var til gavn, idet bladet nu var bedre end da Trøst Jørgensen redigerede det. Lind henstillede til mødedeltagerne om at fremskaffe artikler til redaktøren, idet det ikke var dennes opgave at skrive i bladet. Efter regnskabsafslutningen havde unionen fremsat krav på sit tilgodehavende, men J.A.U. havde fremsat krav på samtlige bilag, hvilket var blevet nægtet. Derimod var der givet J.A.U. alle ønskede oplysninger ligesom unionen havde tilbudt at lade regnskabet revidere i København af en revisor udvalgt af J.A.U.

Lind ønskede redegørelsen om tilgodehavende hos J.A.U. sat under debat. Efter en længere debat blev man enstemmigt enige om, at inddrive unionens tilgodehavende.

Dich udtalte i øvrigt, at når Dr. Bruun ikke kunne udglatte uoverensstemmelserne, var det umuligt at inddrive gælden.

Der udspandt sig herefter en debat, om det samarbejde mange foreninger havde med Stuekultur. Man var enige om, at have et godt samarbejde i forbindelse med udstillinger, men at stuekultur ikke var i stand til at repræsentere akvaristerne

Pkt. 2 Optagelse af Middelfart Akvarieforening, Akvarieforeningen ”Pristella Odense”, samt en nyetableret akvarieforening i Helsingør. Dich redegjorde for, hvorfor Helsingør Akvarieforening var blevet opdelt. Han påpegede herunder på forholdet mellem KA og Københavns Akvarieforeninger. Der var en almindelig debat om man skulle optage udbryderne fra Helsingør Akvarieforening, og den endte med at man udskød afgørelsen til et senere møde.

Pkt. 3 Kassereren fremlagde regnskab som blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 Formanden blev genvalgt

Pkt. 5 Valg af viceformand blev udskudt til efter frokost. Valget blev således efter skriftlig afstemning:

G. Laursen valgt med 17 stemmer, 13 stemte på Buchhardt, 6 var ugyldige.

Pkt. 6 Sekretær og kasserer blev Løvgren enstemmigt valgt

Pkt. 7 Forslag. For at få flere jydske foreninger tilsluttet DAU, bør DAU søge oprettet akvarieforeninger i jydske byer, hvor der ikke er stiftet akvarieforeninger.

Forslaget medførte en større debat om alt muligt, om hvad man kunne gøre for at tiltrække flere foreninger fra Jylland og meget andet. Lind mente, at opgaven måtte påhvile de enkelte jydske foreninger. Ravn anbefalede, at G. Laursen arbejdede med sagen.

Buchhardt foreslog, at man fik fremskaffet en lysbillede serie. Christensen oplyste, at ”Pilotfilm” havde nogle gode film. Ravn efterlyste små foredrag og spurgte hvad filmene indeholdt. Der fandtes 3 film. 1 om livet i en vanddråbe, 1 om hundestejlen og 1 om firbenets liv. Ravn foreslog, at unionen gav oplysninger til skolerne om pasning af fisk, ide mange drenge mishandlede fiskene, når de intet kendskab havde til akvarieforeningerne. Lind oplyste, at KA tidligere havde søgt forbindelse med kommuneskolerne, men de strandede på, at det var vanskeligt at skaffe akvarier. Han mente nok, at der nu kunne gøres et arbejde hermed, og ville forsøge igen. Buchhardt meddelte, at en af lærerne i Sønderborg havde indrettet et akvarie på skolen. Når de havde tvivlsspørgsmål, blev børnene henvist til foreningen. Lund oplyste, at Socialdemokraten havde oprettet en rubrik om hobbyer. Socialdemokraten havde henvendt sig til Lund, som havde forsynet dem med stof.

Pkt. 7.2 Besked om, hvad unionen foretager sig på møderne ønskes skriftligt tilsendt formændene for de respektive klubber umiddelbart efter mødet.

Vibe-Hastrup påpegede det store arbejde, der er ved udsendelse af meddelelserne. Ravn mente det var af stor betydning for medlemmerne rundt omkring. Lind mente ikke der kunne gøres mere, når der ikke var flere penge. Han mente dog, at der måtte kunne findes udveje til at skaffe penge hertil. Buchhardt ønskede endvidere, at unionen skulle indkøbe fisk til foreningerne. Damgaard foreslog, at man søgte en valutabevilling og at de importerede fisk blev udstationeret hos opdrættere i de forskellige byer.(Der var ingen konklusioner på ovennævnte debat.)

Pkt 7.3 Forretningsudvalget ønskes udvidet med 2 mand, således at Jylland og Fyn får 3 repræsentanter. Forslaget blev vedtaget og lovenes § 5.4 blev ændret i overensstemmelse hermed.

Pkt. 8 Dansk Akvarieblad. Beretning og regnskabsaflæggelse. Redaktøren anmodede deltagerne om at skaffe stof. Gennemgik herefter regnskabet. Madsen stillede forslag om forhøjelse af prisen på ”løse” abonnementer til 6, - kr. årlig fra 1. januar 1950. Buchhardt foreslog, at der i bladet hver måned kom en begynderside, samt en planteplan. Vibe-Hastrup og Lind var imod en planteplan idet det ville ensrette akvarierne. Ravn takkede bladudvalget og S.U. Madsen. Til repræsentanter for fællesudvalget valgtes Dich, Ravn og Preben Petersen.

Pkt. 9 Eventuelt. Debat om annoncernes lødighed i Akvariebladet. Annoncørerne lovede mere end de kunne holde. Lind mente ikke, at man skulle ind på at kritisere annoncørerne. Arne Christensen spurgte om der i år kunne ydes tilskud til foredragsrejser. Lind meddelte, at dette er tilfældet. Dich takkede Damsgaard og Vibe-Hastrup for deres arbejde.

Referatet er underskrevet af samtlige deltagere

 

24. maj 1949 afholdtes forretningsudvalgsmøde hos sekretæren. Tilstede var Dr. Bruun, Ravn Kolding, Dich Helsingør, E. Lind KA, S.U.Madsen, Preben Petersen Pristella Odense.

Lind oplæser mag scient. Grandahl Baths brev vedrørende et ikke optaget åbent brev. Cichlide-Diplomet må kun anvendes sort-hvid.

Vibe-Hastrups juridiske forbindelse i Esbjerg har givet J.A.U. en tidsfrist, hvorefter fogedforretning foretages, såfremt det skyldige beløb kr. 607,15 ikke betales.

Petersen Pristella Odense, meddelte at propaganda udvalget har begyndt sit arbejde. Har skaffet sig navne på akvarister uden for foreningerne gennem S.U. Madsen. Man arbejder forsigtigt for ikke at støde J.A.U. (Aalborg).

Dich omtalte udskillelsen af visse medlemmer fra Helsingør Akvarieforening. Dich meddeler at optages den nystartede forening ”Kronborg” i DAU, må Helsingør Akvarie Forening henvise til bestemmelserne vedtaget på fælles udvalgsmødet.

Dich omtaler, at udgifterne til fællesudvalgsmødet er for store og foreslår bespisningen ved mødet streget, eller udgifterne må betales af foreningerne eller medlemmerne. Forslaget vedtages.

Lind omtaler feriekurset og foreslår dagene 22.-28. august.

Program: Dr. Bruun indleder

Opdræt og fodring af yngel v/Nygaard Mikkelsen

Udstillingsteknik v/Lind

Dommerkursus v/ulæseligt

Akvarievandets beskaffenhed og fiskesygdomme v/Mandal-Barth

Plantekulturer og deres formering v/Lind

Vejledning i opbygning af små foredrag v/Løvgreen

Lind tilbyder muligvis i juli at fremskaffe forskellige fisk til unionen til en overkommelig pris.

Petersen efterlyser små tryksager til uddeling gennem de handlende i lighed med de tryksager, der nu skal udgives af Foreningen for Stuekulturer.

Dr. Bruun opfordrer indtrængende om artikler til bladet.

Ref. Er underskrevet af alle deltagere

 

28. december 1949 afholdes forretningsudvalgsmøde i ”Foreningen af 1810”. Tilstede er E. Lind KA, Dich Helsingør, Preben Petersen Odense, H. Ravn Kolding, Vibe-Hastrup, S.U. Madsen og sekretæren

Siden sidste møde var der dannet en ny akvarieforening i Thisted ”Thylands Akvarieforening”. Denne forening havde 19 medlemmer, og den har tilsluttet sig DAU.

Løvgreen foreslår kontingent til DAU betalt inden 1/6 ellers bortfalder præmie til udstilling og foredragsholder tilskud. Forretningsudvalget er indforstået med en sådan ordning, den skal dog først forelægges for fællesudvalget. Vedr. foredragsholder tilskuddet foreslår flere af deltagerne, at hver forening kan modtage togrejseudgiften god gjort for 2 foredrag pr. år, dog må tilskuddet ikke overstige de fastsatte 50 kr.

Til samtlige foreninger er udsendt kataloger over 16 mm lejefilm, samt en fortegnelse over forskellige akvariebøger og tidsskrifter.

Det blev oplyst, at magister Mandahl-Barth havde tegnet et nyt diplom, der cirkulerede til udtalelse mellem foreningerne

Fra Aabenraa Akvarieforening er fremsat forslag om, at unionen skal indkøbe et antal akvarier, hvori provinsforeningerne skulle kunne udstille opdræt på de forskellige udstillinger. Et forslag vil blive forsøgt udarbejdet, evt. et forslag om en landskonkurrence. Spørgsmålet optages til drøftelse på fællesudvalgsmødet.

H.H. Vibe-Hastrup oplyser vedrørende vort tilgodehavende kr. 77,90 hos Jysk Akvarieunion. Tidligere fremsendt 409,92 kr. Af de resterende 77,90 vedrører 42 kr. portoudlæg – 16,88 er Jysk Akvarieunions andel i bladets overskud. Restbeløbet kr. 19.02 er indbetalt til bladet på postanvis-ning.

Lind: I København er der dannet en ring af handlende med ensartede priser. Røikjær- Johansen påbegynder forretning med lavere priser, og de handlende tilsluttet ringen protesterer mod, at R. Johansen annoncer optages i bladet. Man protesterer også imod at R.J. fordi han handler fra en privat lejlighed. Dansk Akvarieblad har modtaget en opsigelse på annonce og en annoncør ønsket at stå frit. Forretningsudvalget vedtager at R.J. annoncer forsat optages. Sekretæren og S.U. Madsen havde stemt imod

Preben Petersen oplyser, at Randers Akvarieforening har udmeldt sig af J.A.U.. Fællesudvalgsmødet fastsættes til 23.april 1950. Stof til bladet eftersøges stadig. Lind foreslår, at Dansk Akvarieblad kun leveres til abonnementer, hvor ingen forening forefindes tilsluttet DAU, til en pris kr. 6,00. Forslaget blev ikke vedtaget.

Forretningsudvalget vedtog, at Dr. Bruun til trods for at han havde stillet sit mandat til rådighed, fortsætter som formand i de næste 2 år. Dr. Bruun er på rejse.

Dich bliver forespurgt, hvorfor dommerkurset i Odense blev opgivet, og Dich den samme dag dømte i Slagelse Akvarieforening tilsluttet J.A.U.. Dich kunne ikke få orlov, således at han kunne nå til Odense, men Slagelse kunne derimod nås på een dag. Man blev enige om at støtte foreninger tilsluttet J.A.U. mindst muligt.

Ref. Er underskrevet af alle deltagere

 

22. april 1950 blev der afholdt forretningsudvalgsmøde på Hotel Brochmann Odense. Tilstede var Dr. Bruun, E. Lind KA, M. Dich Helsingør, Preben Petersen Pristella, Ravn Kolding, Vibe-Hastrup, S.U. Madsen, G. Hansen Limia og sekretæren.

Dagsordenen for mødet den 23.april gennemgås.

1. Formandens beretning – intet at bemærke

2. Optagelse af medlemmer. 3 foreninger – ingen tvivl

Optagelse af 3 passive medlemmer er problematisk. Kan ifølge lovene ikke optages

3. Vedrørende Kronborgs optagelse kan ingen bestemmelse tages før fællesudvalgsmødet. Principielt kan der godt eksistere 2 foreninger i samme by.

4. Regnskabsaflæggelse – intet at bemærke

Problemet: Godtgørelse til foredragsholdere drøftes.

5. Lind modtager genvalg

Drøftelse af diplom og emblem, samt vedtægtsændringer udsættes til fællesudvalgsmødet.

Ref. Er underskrevet af alle deltagere

 

23.april 1950 afholdes fællesudvalgsmøde (uddrag) i ”Det nye forsamlingshus” i Odense.

Dagsordenen så således ud:

1. Formanden beretning

2. Optagelse af:

Thylands akvarieforening

Djurslands akvarieforening

Randers akvarieforening

Passive medlemmer:

Herr. J.E.Loksø, Frederikshavn

Herr. Henry Nielsen, Frederikshavn

Herr. J. C. Jensen, Frederikshavn

3. Endelig afgørelse vedr. akvarieforeningen ”Kronborgs” optagelse i Dansk Akvarie Union.

4. Regnskabsaflæggelse og drøftelse af budget for 1950

5. Valg af viceformand (afgående er herr. E. Lind. København)

6. Valg af repræsentanter til forretningsudvalget

7. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

8. Diplom og emblem

9. Behandling af forslag om vedtægtsændring og andre indkomne forslag

10. Dansk Akvarieblad. Beretning og regnskab

Der var mødt 53 deltagere op. Dagen var en festdag, da det er 5 år siden D.A.U. startede. Formandens beretning bliver kort, da meddelelser er tilgået foreningerne i årets løb. Medlemstal er steget fra 880 til 1080. Takkede Gregers Laursen for arbejdet i Jylland, hvor 3 nye foreninger har tilsluttet sig unionen, og fra Tønder er der givet tilsagn om tilgang af ny forening. Stor efterspørgelse efter foredragsholderene. E. Lind har besøgt foreninger på turne. Der er udarbejdet et lysbilledforedrag om foderdyr og skadedyr. 8 foreninger har afholdt udstillinger. Feriekursus på 3 dage i tilslutning til KA’s udstilling. Man har været i forbindelse med Tyske og Engelske foreninger.

Dr. Bruun beklager ikke at kunne møde ved de 2 kommende fællesudvalgsmøder. Verdens situation er lovende for akvariesagen. Overalt i verden er akvariesagen i stærk vækst

Under formandens korte redegørelse var der en mindre diskussion om placering af afholdte kursus. Man ønskede disse afholdt på nogle centrale steder så som Fredericia eller Odense. Dr. Bruun oplyste at det var et økonomisk spørgsmål for foreningerne, om hvor møderne blev holdt.

(Det håndskrevne referat i forhandlingsprotokollen er umuligt at læse.)

Pkt. 2. De 3 foreninger blev optaget enstemmigt.

Vedr. ønsket fra de tre personers optagelse kunne dette ikke lade sig gøre i henhold til § 2 i DAU's love. Her står at, som passive medlemmer kan optages enkelte akvarister fra steder hvor der ikke er oprettet en selvstændig dansk akvarieforening. Der findes en akvarieforening i Frederikshavn. Så lovene skal laves om og det kan først ske til næste år. Emnet medførte en længere debat, og man foreslog bla at de tre personer kunne oprette en forening, og dermed blive fuldgyldige medemmer af DAU

Pkt. 3 Optagelse af Foreningen Kronborg. Der udspandt en lang debat for og imod optagelsen, som endte med en afstemning: 19 ja, 10 nej og 4 blanke. Kronborg kan herefter ikke optages i DAU, da dette kræver 3/4 af stemmerne

Pkt. 5. Lind blev genvalgt

Pkt. 9. Vedtægtsændringen omhandlede antallet af medlemmer i fællesudvalget.

Herefter var der en længere debat om bedømmelsesreglerne, som endte ud i af formanden Dr. Bruun konkludere at reglerne er gode, men man må revidere hvert år. Der blev nedsat et 3 mandsudvalg.

Pkt. 10. Vibe-Hastrup aflagde beretning om bladet. Han gennemgik antallet af forfattere og hvor meget stof de havde leveret. Han meddelte herefter at han ikke kunne afse tid til jobbet fra 1/6 1950, til dels afgår han også fordi Kronborg ikke blev optaget. Dr. Bruun takkede ham for hans store arbejde. Bagefter var der en mindre diskussion omkring trykkeriets priser, men man fortsatte samarbejdet.

Næste møde afholdes i Århus.

 

21. september 1950 afholdes forretningsmøde hos sekretæren.

Dr. Bruun foreslår at magister Erik Rasmussen fra Zoologisk laboratorium som redaktør af Akvariebladet. Dich foreslår Engelhardt Lind, der nødigt påtager sig opgaven på grund af manglende tid. Greger Laursen foreslår K.K.Lauersen.

Pristella har ikke fået tilsendt et beløb som præmie. som aftalt, men fik et askebæger som de andre foreninger. Årsagen at man mente at præmierne skulle være ens for alle foreninger.

Der udspandt sig en diskussion om optagelsen af akvarieforeningen ”Kronborgs” forenings-meddelelse i Dansk Akvarieblad. Det vedtages at nedsætte et 3 mands udvalg til undersøgelse af forholdene i Helsingør. Til udvalget foreslås: Greger Lauersen (modtaget), desuden foreslås Godding Roskilde, magister Rasmussen, samt formanden for Randers Akvarieforening

Dr. Bruun foreslår en forandring, således at en forening, der ikke optages på et fællesmøde først kan ansøge optagelse efter 1 år.

Der er forslag om at, der arrangeres dommerkursus i provinsen, således at man inddeler landet i grupper, så 3 – 4 byer arrangerer fælleskursus. Da bedømmelsesreglerne skal forelægges fællesudvalget, vil spørgsmålet samtidigt blive optaget til endelig drøftelse.

 

22. april 1951 afholdes forretningsudvalgsmøde (uddrag) på ”Klostergaarden” i Aarhus.

Hele forretningsudvalget var tilstede med undtagelse af Dr. Bruun.

Forretningsudvalget drøftede de indkomne forslag. Tilføjelsen til §3 om en forenings gentagne indmeldelser fortolkes således, at den pågældende forening først kan indmelde sig på ny umiddelbart før næste fællesudvalgsmøde.

Der er enighed om, at fastsætte fællesudvalgsmødet til den sidste søndag i april, såfremt denne ikke falder sammen med en højtidsdag, i så fald holdes mødet den efterfølgende søndag. Der var enighed om at bruge bladet til indvarsling af mødet.

Enighed om at udvide antallet af revisorsuppleanter til 2. Ligeledes var der enighed om at dirigenthvervet fratages unionens sekretær.. Det foreslås at den arrangerende forening vælger dirigenten.

Forsikringsspørgsmålet (Vandskade) drøftedes at den skal følge bladet, men tilbuddet fra ”Nye Danske” på 150 kr søges nedsat.

Der var enighed om, at foreningerne bør indsende medlemslister til unionen. Sekretæren udarbejder et kartotek.

Redaktør sagen endte med at Vibe.Hastrup blev redaktør igen for et honorar på 200 kr. om året.

 

22. april 1951 afholdes ordinært fælles udvalgsmøde (uddrag) på ”Klostergaarden” i Aarhus.

Fungerende formand E. lind byder velkommen og beder de delegerede at sanktionere, at der vælges en dirigent, idet sekretæren ifølge loven skal fungere som dirigent.

Harry Andersen ønsker motivering for dispensationen.

Arne Christensen gik imod dispensationen.

Ved afstemning vedtoges dispensationen.

Greger Laursen, Aarhus valgtes og takker for valget.

Aabenraa: Arne Christensen

Sønderborg: Ikke repræsenteret

?havn: Ikke repræsenteret

Fredericia: Anders Petersen, Holst Petersen

Helsingør: ???, Vognsen

Horsens: Helius? Jensen, Knud Petersen

Kolding: H. J. Ravn, H. Bang

Kronborg: Harry Andersen, Ejvind Larsen, Jacob Larsen

KA: Carl Olsen, Wernwe Jorsø, L eo Andersen, Johs. Jensen, Lind

Lillerød: Slot Jørgensen

Limia: Amdi Jensen, S. E. Larsen, V. Nielsen, Erik Petersen

Lumia stuen?: Ikke repræsenteret

Lyngby: Heiberg Christensen, Hodal Morsig?

Middelfart: Henry Nielsen, Hjalev? Carstensen

Nørreriis: Fry...?

Pristella: Egart? Hansen, Gunnar Jensen, Valter Hansen.

Randers: Ikke repræsenteret

Ringsted: Ikke repræsenteret

Roskilde: Henning Larsen, Bent Erdsen?

Thyland: Steenstrup Jensen, Eigil Petersen

Vejle: Ikke repræsenteret.

Vivarieforeningen: Mandahl Barth, Børge Prim?

Svendborg: A..ning?

S. U. Madsen, Sv. Sørensen, Løvgreen

Dagsordenen oplæst.

Der var en diskussion, om forretningsudvalget havde stemmeret eller ej. Spørgsmålet fremkom, fordi Pristella mødte op med et ekstra udvalgsmedlem. Det blev foreslået, at Pristella trak medlemmet tilbage.

Formandens beretning:

Året har været stille. Medlemstallet er steget fra 1080 til 1675 i 18 foreninger plus 4 nye.

Flere af Limias medlemmer havde været ude at holde foredrag. Dette arbejde skulle gerne udvides, men det var vanskeligt at afsætte tid. Tak til foredragsholderne.

Udvalgsmøderne er refereret til formanden. Filmene har været benyttet flittigt. Det lader sig ikke gøre at lave nye film, da det overstiger Unionens økonomi.

Der er ydet præmier til foreninger der har afholdt udstillinger.

2 foreninger har begæret udmeldelse: Randers og Roskilde.

Redaktørspørgsmålet er først løst for nylig, idet Vibe-Hastrup fra 1. juni overtager redaktørposten mod et honorar på 200 kr. om året. Redaktøren skal ikke skrive bladet. De r må stadig indsendes artikler.

?-udvalget har udarbejdet forskellige forslag og et kompromisforslag bliver vedtaget. A-udkastet rundsendt til samtlige forretningsudvalgsmedlemmer, der forkastede det.

Mandahl-Barth m.fl. spurgte, hvorfor de små foreninger intet havde fået sat vide om redaktørspørgsmålet, da de muligvis kunne have stillet emner til rådighed.

De var en debat om Randers og Roskildes udmeldelse, som skyldte, at et ”åbent brev” ikke var blevet offentliggjort. Kolding mente, at bladet skulle indeholde akvariestof og ikke brevskriverier. Roskilde og Randers fastholdt deres udmeldelse. Dirigenten henstiller, at Roskilde behandler spørgsmålet og bliver i unionen.

Beretningen blev vedtaget.

Akvarieforeningerne Kronborg, Limia, Nørreriis, Lillerød og Svendborg Akvarieforening optages enstemmigt i Unionen.

Dyrlæge Claus Stoholm optages som passivt medlem.

Eksklusion af Korsør Akvarieforening enstemmigt vedtaget.

Regnskabet forelagt med en difference på kr. 97,20 mellem Unionens og Akvariebladets regnskab. Spørgsmålet udskudt til mødet i 1952 efter en kritisk revision.

Valg af formand: Dr. Bruun foreslås. Knud Heiberg går imod på grund af dr. Bruuns lange fravær. Dich, Helsingør, foreslår, at man stemmer på dr. Bruun. Dr. Bruun blev genvalgt.

Det vedtages at sende dr. Bruun en hilsen.

Valg af viceformand vest for Store Bælt. Greger Laursen afgår. Valg af øvrige poster var hovedsagelig genvalg.

Vivarieforeningen ønskede betalt togbillet, som var dyrere end dampskibsbilletter. Ved afstemning betales Vivarieforeningen 25 kr. pr. medlem.

Diplomudkast cirkulerede, men efter en diskussion faldt diplomspørgsmålet bort.

Forslag til en udvidelse af §3: ”En forening, der nægtes optagelse af fællesudvalget kan først indstille sig igen efter 1 år” b lev vedtaget med 1 stemme.

Forslag til §5: Fællesudvalget holder møde 1 gang om året, den sidste søndag i april måned og indkaldes i øvrigt af formanden når denne, forretningsudvalget eller mindst halvdelen af de tilsluttede foreninger finder det nødvendigt.

Engelhardt Lind foreslår, at Dansk Akvarie Union udgiver et tidsskrift Dansk Akvarieblad, der er obligatorisk for samtlige Unionens medlemmer. Efter en diskussion frafalder Lind kravet om, at bladet bliver obligatorisk.

Ravn forslår at arrangere et dommerkursus i provinsen. 3-4 byer slår sig sammen om et fælles arrangement. Forslaget blev videresendt til forretningsudvalget.

Dr. Bruun havde nogle fisk, som Svend Sørensen foreslog blev fordelt via et fiskespil. Engelhardt Lind meddelte, at fiskene tilhørte dr. Bruun og var blevet fordelt til nogle opdrættere, der ville arbejde videre med dyrene. Svend Sørensen frafaldt sit forslag.

S. U. Madsen aflægger beretning om bladet og efterlyser artikler. Heiberg er forbavset over, hvor få, der holdt bladet og opfordrede til en kraftig agitation for dette.

Engelhardt Lind foreslog at koble en ansvarsforsikring til abonnementet på Dansk Akvarieblad, da det måske ville stimulere interessen for at holde bladet.

I en diskussion om artikler til bladet fremsætter Lyngby Akvarieforening sålydende resolutionskrav vedtaget den 9.4.1951: Medlem er af Lyngby Akvarieforening forsamlet til generalforsamling beklager, at Dansk Akvarieblad i det forløbne år har fortabt sig i tilsyneladende endeløse diskussioner af delvis personlig art, i stedet for at bruge virkelig oplysende og belærende artikler.

Vi har intet imod at sætte vort bidrag til bladet op med et beløb - f.eks. 2 kr. årligt. Dette beløb kunne så bruges til let større sideantal.

En diskussion om referater af foreningernes udstillinger mundede ud i en opbakning til redaktionen om ikke at bringe disse referater, herunder et referat skrevet af K. K. Laursen.

Dansk Akvarieblads regnskab blev godkendt.

Vedr. unionens forkastede regnskab foreslår Harry Rasmussen, at revisionen gennemgår regnskabet i nær fremtid og udsender det til samtlige foreninger i godkendt sted med endelig godkendelse på næste års regnskab.

Hodal ønsker forskellige oplysninger vedrørende bedømmelsesreglerne (opdrætslisterne). Lind gennemgår de regler, bedømmelseskommissionen er kommet til. De vil blive bekendtgjort i bladet.

Svend Aage Christensen spørger, om der er regler for tildelingen af de af DAU udsatte præmier. Efter en diskussion besluttes det, at reglerne snarest optages i bladet. Senere vedtages det at udgive reglerne i et særtryk.

Harry Andersen foreslår, at forretningsudvalget udarbejder udkast til nye love for DAU.

Som mødested for næste års fællesudvalgsmøde vedtages: København.

Lind afsluttede mødet, takkede deltagerne for diverse indlæg og takkede dirigenten.


 

Hvem er online?

Vi har 726 gæster og ingen medlemmer online

© Copyright Dansk Akvarie Union 1990-. All Rights Reserved.

pilop-2