daulille

Vedtægter for Dansk Akvarie Union

 

Stiftet 4. marts 1945 - sidst ændret 24. februar 2019
§ 1. Navn og formål.


Sammenslutningens navn er Dansk Akvarie Union. Officiel forkortelse DAU
Hjemsted: Den til enhver tid værende formands adresse.
DAU tegnes af formanden.

DAU’s formål er:
At udbrede og fremme kendskabet til akvariehobbyen.
At varetage akvariehobbyens interesser udadtil, herunder over for offentlige myndigheder.
At samle alle danske akvarister, akvarieforeninger og -klubber samt foreninger af beslægtet art.
At arrangere konkurrencer på landsbasis, eventuelt i samarbejde med andre sammenslutninger med samme interesser
At forvalte registreringen af danske førsteopdræt af akvariefisk.
At opretholde kontakten til de øvrige nordiske akvarieforbund.

§ 2. Virke.

Til støtte for foreningernes/klubbernes arbejde skal DAU søge:
At administrerer opdrætskonkurrencerne.
At skaffe akvaristisk uddannelses- og underholdningsmateriale til medlemsforeningernes/-klubbernes møder til udlån efter gældende regler.
At ved kursus oplære foreningsledere, dommere og foredragsholdere m.v.
At sikre, at DAU’s hjemmeside er tidssvarende og løbende holdes opdateret.
At administrere DAU’s fortjenstmærker.

§ 3. Referater.

Referat af generalforsamlingen sendes til medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd, arkivar samt til eventuelle præsident.
Referater af bestyrelsesmøder sendes til mødedeltagerne,
udvalgsformænd, arkivar og eventuelle præsident. Medlemmer, informeres om mødernes væsentligste beslutninger og informationer via DAU’s Nyhedsbreve og hjemmesiden.

OPTAGELSE OG UDMELDELSE

§ 4. Optagelse.


Som medlem af DAU kan optages enhver akvarieforening/-klub, hvis vedtægter ikke er i strid med DAU’s formål.
Specialforeninger kan efter godkendelse i bestyrelsen optages som associerede medlemmer. Associerede medlemmer hører direkte under DAU, med mindre de selv vælger at indgå i en eller flere regioners arbejde. Ved associerede medlemmer forstås medlemmer med taleret, men ikke stemmeret Der skal betales en forholdsvis pris for deltagelse i DM-konkurrencer m.v.
Generalforsamlingen kan udnævne enkeltpersoner til æresmedlemmer af Dansk Akvarie Union.

§ 4a. Støttemedlemmer


Enkeltpersoner kan optages som støttemedlem i DAU til minimumskontingent svarende til specialforeningernes kontingent.
Støttemedlemmer får tilsendt
DAU’s Nyhedsbreve, men har ikke andre medlemsrettigheder.

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt og med tre måneders varsel tilsendes formanden.

§ 6. Fortabelse af medlemskab.


Betaler et medlem ikke rettidig sit kontingent, ophører medlemskabet.

§ 7. Eksklusion


Handler et medlem i strid med DAU’s interesser, kan vedkommende ekskluderes. Indstilling herom forelægges af bestyrelsen på førstkommende generalforsamling. Her skal 3/4 af de fremmødte stemme for eksklusion, for at den kan blive effektiv.

ORGANISATION

§ 8. Generalforsamlingen.


Generalforsamlingen er højeste myndighed, overfor hvilken alle tvivlsspørgsmål, samt afgørelser af bestyrelsen, vil kunne indankes.
Generalforsamlingen består af 2 repræsentanter, valgt af hver af de tilsluttede foreninger/-klubber, der har betalt kontingent.
Generalforsamlingen afholdes mindst en gang om året, jvf. § 15.

§ 9. Bestyrelsen.


Bestyrelsen består af formand, kasserer og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen ordner de løbende sager under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen kan efter behov udnævne udvalgsformænd til at varetage konkrete arbejdsopgaver. Internetadministratoreren deltager i bestyrelsesmøderne.

 

§ 10. Regionalt samarbejde.


De tilsluttede foreninger/-klubber kan efter egne ønsker indgå i et nærmere regionalt samarbejde.

§ 11 Dansk Akvariedommersammenslutning - DAS


DAS er et organ under DAU. Den består af uddannede, autoriserede akvariedommere og ledes af et udvalg valgt af dommerne samt 1 repræsentant udpeget af DAU.

DAU har copyright på Bedømmelsesregler og Vejledninger af 1. april 1984 med efterfølgende revisioner. Forvaltningen af denne copyright er overgivet til DAS under forudsætning af, at DAS fortsat har status som et organ under DAU.

ØKONOMI:

§ 12 Kontingent.


Foreningerne/-klubberne bidrager til DAU’s drift med et kontingent pr. forening.
Kontingent betales forud for kalenderåret, og forfalder den 1. januar.
Sidste rettidig betaling er den 1. februar. En forening/-klub skal indbetale kontingent til DAU’s kasserer senest een måned før generalforsamlingen, for at have stemmeret på generalforsamlingen.
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen på grundlag af et budget, udarbejdet af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen.


§ 13. Regnskabet.


Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal omfatte driftsregnskab og status. Det skal bilagskontrolleres snarest efter afslutningen. Kassereren har pligt til at sørge for, at bilagskontrollanterne bliver gjort bekendt med regnskabets afslutning.
Regnskabet for tidsrummet 1. januar og op til generalforsamlingens afholdelse skal være ført ajour og bilag, regnskabsbøger og midler skal være disponible for bilagskontrol inden generalforsamlingens afslutning, for overgivelse til en eventuel nyvalgt kasserer.

I øvrigt har bilagskontrollanterne når som helst ret til at efterse regnskabet og kassebeholdning og kan foretage uanmeldt bilagskontrol. Resultatet af denne meddeles formanden.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 14. Stemmeret.


Hver af de tilsluttede foreninger/-klubber har 2 stemmer på generalforsamlingen. Disse stemmer kan afgives ved fuldmagt.
Bestyrelsesmedlemmer og de af bestyrelsen indbudte observatører har taleret, men ikke stemmeret.

§ 15. Indkaldelse.


Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned.
De enkelte medlemsforeninger/-klubber, udvalgsformænd og eventuelle præsident indkaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, revideret regnskab samt bestyrelsens budget. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, tilsendes bestyrelsen og de enkelte medlemsforeninger/-klubber, udvalgsformænd og eventuelle præsident senest 4 uger før generalforsamlingen.

§ 16. Dagsorden.


Dagsorden for ordinær
generalforsamling:
1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær
2. Konstatering af repræsentanternes stemmeret og gyldighed af fuldmagter
3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Beretning fra udvalgene
6. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter og herunder fastlæggelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg
9. Valg af arrangør for næste ordinære
generalforsamling
10. Eventuelt

§ 17. Valg og afstemning.


Afstemning sker efter reglerne for almindeligt flertalsvalg ved håndsoprækning. Undtaget herfra er afstemning iflg. § 7 og § 20.
Dirigenten, bestyrelsen eller 10 medlemmer kan forlange skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Generalforsamlingen vælger lige år formand. Ulige år kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem.

2 suppleanter vælges hvert år. Endvidere vælges hvert år 2 billagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleanter

 

Fraværende medlemmer kan kun vælges, hvis der foreligger skriftligt tilsagn om valg til bestemte opgaver. Ved personvalg, hvor mere end en kandidat er foreslået, skal der foretages skriftlig afstemning. 

§ 18. Ekstraordinær generalforsamling.


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen eller mindst trediedelen af de tilsluttede foreninger/-klubber forlanger det og samtidig fremsender forslag til dagsorden.
Mødet afholdes inden 6 uger efter at gyldigt krav om indkaldelse er kommet formanden i hænde.
Indkaldelse med dagsorden udsendes senest 4 uger før mødet.

§ 19. Præsident.


Generalforsamling kan udpege en præsident, der står udenfor de ordinære valg og ikke har tidsbestemt valgperiode.
Præsidenten har ikke stemmeret.

§ 20. Opløsning.


Opløsning af DAU skal vedtages på to på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling, der har været afholdt med mindst 2 måneders mellemrum. Opløsning skal være vedtaget af mindst 4/5 af de fremmødte repræsentanter.
Ved opløsning tilfalder DAU’sformue
medlemmerne i det forhold, hvormed disse har bidraget til Unionens drift i det sidste afsluttede regnskabsår.

 


 

Hvem er online?

Vi har 27 gæster og ingen medlemmer online

© Copyright Dansk Akvarie Union 1990-. All Rights Reserved.

pilop-2